معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 امروزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information & communication technology) تحولات گسترده ای را در عرصه های مختلف به دنبال داشته و تاثر آن بر جوامع بشری در زمینه اطلاعات و ارتباطات مهم و انکار ناپذیر می باشد . در این راستا سازمان هواشناسی کشور نیز با توجه به  گسترش سریع تکنولوزیهای اطلاعاتی و ارتباطی از سویی و نیز نقش حیاتی داده و اطلاعات هواشناسی در تولید محصولات  و سرویسهای این سازمان از سویی دیگر ؛ ساختار قبلی را بازنگری نموده و با نگرش بسوی ساختار فرایندی در سازمان که لازمه سازمانهای متعالی و دانش محور است دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ستاد و بطور مشابهه در مراکز استانی خود پایه گذاری نموده است . در ساختار جدید اداره کل خدمات ماشینی و کاربرد کامپیوتر در سازمان مرکزی به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر نموده است .

 این دفتر مشتمل بر دو معاونت و   53 پست کارشناسی بوده که در قالب چهار گروه با عناوین زیر سازماندهی شده اند :
  1.  گروه ارتباطات هواشناسی(تلفن تماس : 66070070)
  2.  گروه نگهداری و امنیت سیستم های رایانه ای  (تلفن تماس : 66070054)                              
  3. گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول(تلفن تماس: 66070112)
  4. گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی(تلفن تماس:66070131)

فناوری اطلاعات

ازمون