انتخاب استان
 • All
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چارمحال بختیاری
 • خراسان جتوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوجستان
 • فارس
 • قزوین
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهگيلويه بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • متفرقه
 • مرکزی
 • نیروی هوایی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
ساعت گذشتهنمایش خطاهای
مجموع خطاهای دریافتی 15
pp12pp
لیست خطاهای دریافتی طی 3 ساعت گذشته از 2018-09-23 05:28:48.0 تا 2018-09-23 08:28:48.0
نام استان
کد ایستگاه
تاریخ پیام
متن پیام
خطای اتفاق افتاده
pp12pp
آذربايجان شرقی
40713
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 OITT 230600 CCA
AAXX 23061
40713 12965 02602 10206 20076 38687 40122 51007 60001 333 30013
50581 79999 10134 29043=
ترتيب گروهها رعايت نشده است
آذربايجان شرقی
99227
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 OITT 230600
AAXX 23061
99227 11958 11402 10191 20090 38646 40143 51007 60001 70500 81000 333 30010 50651 70000 555 10134 29052=
نا سازگاري بين کل ابر و گروه ابر داخل سينوپ
اصفهان
99417
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 ESEG 230600 AAXX 23061 99417 99417 16/// /2204 10264 20001 38173 40091 53001 60001 333 30012 50741 70000 555 10130 29018=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
البرز
99396
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 ALKH 230600 AAXX 23061 99396 12660 41602 10214 20061 38431 40122 52006 60001 333 30013 50691 70004 555 10131 29037=
نا سازگاري بين کل ابر و گروه ابر داخل سينوپ
تهران
OIKB
2018-09-23 06:00:00.0
SAIR20 OIII 230600
METAR OIII 230600Z 21006KT 9999 FEW040 BKN090 25/05 Q1019 A3011=
METAR OIAA 230550Z 29004KT 6000 NSC 38/09 Q1008=
METAR OIFF 230600Z NIL=
METAR OIAS 230600Z NIL=
METAR OIZH 230600Z 00000KT CAVOK 25/M02 Q1022 A3019 NOSIG=
METAR OIKB 230600Z=
حرف يا عدد غير قابل انتظار
تهران
OKBK
2018-09-23 06:00:00.0
FTIR42 OIII 230600 TAF OMDB 230458Z 2306/2412 17008KT CAVOK BECMG 2309/2311 34012KT BECMG 2315/2317 08005KT BECMG 2402/2404 18013KT PROB30 2404/2408 18015G25KT 4000 BLDU BECMG 2408/2410 29015KT= TAF OMSJ 230458Z 2306/2412 17008KT CAVOK BECMG 2309/2311 34013KT BECMG 2315/2317 09005KT BECMG 2402/2404 18013KT PROB30 2404/2408 18017G27KT 4000 BLDU BECMG 2408/2410 29015KT= TAF OKBK 222245Z 2300/2406 VRB03KT 6000 NSC TEMPO 2300/2305 4000 HZ BECMG 2305/2307 35010KT= TAF OBBI 230500Z 2306/2412 VRB05KT 7000 NSC PROB30 TEMPO 2320/2405 5000 HZ= TAF OTBD 230509Z 2306/2412 13008KT 8000 NSC TEMPO 2306/2307 VRB02KT 5000 HZ BECMG 2309/2311 06007KT TEMPO 2400/2404 VRB02KT BECMG 2405/2407 13008KT= TAF OSDI 230400Z 2306/2412 22010KT CAVOK TEMPO 2312/2318 24015G25KT= TAF LTBA 230440Z 2306/2412 03007KT 9999 FEW033 BECMG 2313/2317 CAVOK BECMG 2406/2409 22010KT FEW033= TAF LTAC 230440Z 2306/2406 VRB02KT CAVOK BECMG 2306/2308 SCT040 BECMG 2315/2317 CAVOK=
زمان هدر و متن پيام سازگار نيستند
تهران
HOBG
2018-09-23 07:00:00.0
SAIR39 OIII 230700
METAR BUBO 230650Z 21004KT 8000 NSC 39/21 Q1007=
METAR FAAR 230700Z 28004KT CAVOK 31/08 Q1022=
METAR FAES 230700Z 00000KT CAVOK 28/07 Q1019=
METAR FASF 230700Z 00000KT CAVOK 31/08 Q1021=
METAR FASO 230650Z 00000KT CAVOK 33/08 Q1018=
METAR FASP 230650Z 20004KT 9999 FEW045 26/05 Q1028=
METAR FASR 230700Z 00000KT CAVOK 28/00 Q1027=
METAR FASV 230700Z 03006KT 9999 FEW040 24/M02 Q1028=
METAR FAZA 230650Z 00000KT CAVOK 35/06 Q1019=
METAR HOBG 230700Z=
METAR HOBK 230700Z 11008KT 6000 NSC 37/22 Q1008=
METAR HOBQ 230700Z 10008KT 4000 HZ NSC 34/26 Q1010=
METAR HOBR 230650Z 00000KT CAVOK 40/08 Q1011=
METAR HOBS 230650Z 00000KT CAVOK 37/00 Q1016=
METAR KEKF 230654Z 04004KT CAVOK 36/18 Q1015=
METAR KEKZ 230650Z 00000KT CAVOK 26/M02 Q1023=
METAR KERF 230700Z 00000KT CAVOK 29/M02 Q1023=
METAR KHAG 230700Z 16002KT CAVOK 40/15 Q1009=
METAR KHAH 230652Z 12004KT CAVOK 39/26 Q1008=
METAR KOYE 230700Z NIL=
METAR KOYL 230700Z NIL=
METAR KOYS 230700Z 00000KT CAVOK 25/02 Q1030=
METAR OIZM 230700Z 21004KT CAVOK 30/M04 Q1016=
METAR SYZO 230700Z 33012KT CAVOK 30/M01 Q1021=
METAR SYZR 230700Z 00000KT CAVOK 39/07 Q1012=
METAR YAYH 230650Z 35006KT CAVOK 28/M01 Q1023=
METAR YAYK 230650Z 06006KT CAVOK 28/02 Q1023=
حرف يا عدد غير قابل انتظار
تهران
OIKB
2018-09-23 06:00:00.0
SAIR35 OIII 230600
METAR BUBB 230600Z NIL=
METAR BUBD 230600Z NIL=
METAR FASA 230600Z NIL=
METAR FASN 230600Z NIL=
METAR HAHT 230550Z AUTO 27006KT //// // ////// 25/02 Q1024=
METAR HOBH 230600Z NIL=
METAR MAAM 230600Z NIL=
METAR OIBA 230600Z 06006KT 6000 NSC 34/30 Q1008=
METAR OIBB 230550Z 15004KT 5000 HZ NSC 36/26 Q1008 A2978=
METAR OIBJ 230551Z 08004KT 7000 NSC 35/16 Q1015=
METAR OIBK 230600Z 10010KT 8000 NSC 35/26 Q1009=
METAR OIBL 230600Z 08010KT 6000 NSC 35/23 Q1009=
METAR OIBP 230550Z 15004KT 3500 HZ NSC 38/21 Q1008=
METAR OIBS 230600Z 07010KT 6000 NSC 34/28 Q1009=
METAR OIBV 230600Z NIL=
METAR OIIP 230600Z 14010KT 9999 SCT100 24/08 Q1019=
METAR OIKB 230600Z=
METAR OIKV 230600Z NIL=
METAR OIKO 230600Z NIL=
METAR OIKQ 230600Z 08014KT 7000 NSC 34/28 Q1009=
METAR OIKW 230600Z NIL=
METAR OIKY 230600Z NIL=
METAR OIMS 230550Z 09010KT CAVOK 24/04 Q1021=
METAR OINE 230600Z 00000KT 9999 FEW030 BKN100 26/10 Q1014=
METAR OINZ 230600Z 26006KT CAVOK 27/18 Q1015=
METAR OISF 230550Z 00000KT CAVOK 29/07 Q1018=
METAR OISH 230600Z NIL=
METAR OISK 230600Z NIL=
METAR OISL 230550Z 00000KT CAVOK 34/14 Q1015=
METAR OISR 230600Z 00000KT 8000 NSC 35/14 Q1012=
METAR OITK 230600Z NIL=
METAR OITL 230552Z 31006KT 9000 VCFG SCT008 SCT025 15/12 Q1020=
METAR OITZ 230551Z 12002KT 9000 NSC 18/09 Q1022=
METAR OIZC 230600Z NIL=
METAR OIZH 230600Z 00000KT CAVOK 25/M02 Q1022 A3019 NOSIG=
METAR OIZI 230600Z 03006KT CAVOK 36/02 Q1014=
METAR OIZJ 230600Z 14008KT 5000 HZ NSC 31/26 Q1010=
METAR OIZK 230600Z NIL=
METAR OIZS 230600Z NIL=
METAR QOQS 230600Z AUTO VRB03KT //// // ////// 26/05 Q1019=
METAR SYZC 230600Z 24004KT CAVOK 29/26 Q1011=
METAR SYZN 230600Z NIL=
حرف يا عدد غير قابل انتظار
لرستان
40786
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 OICK 230600
AAXX 23061
40773 12965 01805 10239 20056 38178 40087 53005 60001 333 30012
50581 70000 555 10137 29031=
40774 12960 00000 10228 20041 38407 40108 50005 60001 333 30015
50701 79999 555 10129 29030=
40776 NIL=
40782 12960 00702 10264 20054 38883 40114 51009 60001 333 30011
50791 70000 555 10150 29026=
40783 NIL=
40786 12960 02902 10307 20083 39323 40091 51012 60003 333 30021
51321 70000 10179 29025=
99438 NIL=
99444 12960 00000 10240 20061 38486 40077 58001 60003 333 30010
50761 70000 555 10141 29032=
99445 NIL=
99468 12960 01902 10244 20063 38534 40113 51005 60001 333 30010
50671 70000 555 10144 29031=
99471 NIL=
99474 NIL=
99485 NIL=
99501 12964 00000 10270 20078 39060 40158 51008 60003 333 30018
50901 70000 555 10162 29030=
99502 NIL=
ترتيب گروهها رعايت نشده است
لرستان
99501
2018-09-23 06:00:00.0
SMIR40 LOKP 230600 AAXX 23061 99501 =
حرف يا عدد غير قابل انتظار