انتخاب استان
 • All
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چارمحال بختیاری
 • خراسان جتوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوجستان
 • فارس
 • قزوین
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهگيلويه بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • متفرقه
 • مرکزی
 • نیروی هوایی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
ساعت گذشتهنمایش خطاهای
مجموع خطاهای دریافتی 15
pp12pp
لیست خطاهای دریافتی طی 3 ساعت گذشته از 2017-08-21 05:05:29.0 تا 2017-08-21 08:05:29.0
نام استان
کد ایستگاه
تاریخ پیام
متن پیام
خطای اتفاق افتاده
pp12pp
ايلام
99433
2017-08-21 06:00:00.0
SMIR40 OICI 210600
AAXX 21061
40780 12960 03305 10354 20028 38652 40009 52004 60001 333 30022 51461 70000 555 10174 29013=
40781 12965 02901 10416 21011 39835 49996 52005 60001 333 30026 51971 70000 555 10197 29007=
40796 12965 00000 10416 20043 39770 40017 51010 60001 333 30026 52561 70000 555 10208 29010=
40842 12960 00000 10367 21013 39344 40006 52014 60003 333 30016 51621 70000 555 10175 29009=
99433 12960 03305 10350 20055 38688 4//// 53001 60003 333 3019 51541 70000 555 10181 29016=
99463 12960 00000 10314 20032 39137 4//// 50001 60003 333 30021 52271 70000 555 10164 29017=
99466 12970 03002 10310 21021 38954 4//// 50002 60003 333 30016 51301 70000 555 10148 29012=
99488 12970 03509 10368 21087 39026 4//// 54000 60003 333 30030 52701 70000 555 10160 29005=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
99366
2017-08-21 06:00:00.0
SMIR40 OIII 210600
AAXX 21061
99366 16/// /2102 10266 20052 38183 40072 58003 60001 90600 333 3//// 59999990101 70000 555 10147 29026=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
GHGE
2017-08-21 07:00:00.0
SAIR32 OIII 210700 RRA
METAR GHGE 210651Z 12006KT //// // NSC 32/08 Q1012=
اشکال در ساختار پيام
تهران
ARAN
2017-08-21 06:00:00.0
SAIR36 OIII 210600
METAR ALKT 210600Z NIL=
METAR ARAB 210600Z NIL=
METAR ARAF 210600Z NIL=
METAR ARAN 210600Z AUTO 08019KT //// // ///// 23/10 Q1006=
METAR ARAS 210600Z NIL=
METAR AZTB 210600Z NIL=
METAR AZTE 210550Z AUTO 09008KT //// // ////// 29/08 Q1011=
METAR AZTH 210600Z NIL=
METAR AZTL 210600Z NIL=
METAR AZTM 210600Z NIL=
METAR AZTO 210600Z NIL=
METAR AZTV 210547Z AUTO 03002KT //// // ////// 22/13 Q1020=
METAR AZUG 210600Z NIL=
METAR AZUN 210600Z NIL=
METAR GHGA 210600Z NIL=
METAR GHGM 210600Z NIL=
METAR GIRD 210550Z AUTO 21002KT //// // ////// 25/16 Q1019=
METAR GIRK 210600Z NIL=
METAR GIRL 210600Z NIL=
METAR GIRO 210600Z NIL=
METAR GIRR 210600Z NIL=
METAR GIRT 210600Z NIL=
METAR GIRU 210600Z NIL=
METAR GOGA 210600Z NIL=
METAR GOGB 210600Z NIL=
METAR KHBJ 210553Z AUTO 13004KT //// // ////// 28/01 Q1018=
METAR KHBM 210555Z AUTO 09012KT //// // ////// 30/M02 Q1014=
METAR KHBS 210555Z AUTO 07012KT //// // ////// 28/M01 Q1019=
METAR KORA 210550Z AUTO 22004KT //// // ////// 30/02 Q1017=
METAR MASB 210600Z NIL=
METAR MASG 210600Z NIL=
METAR MASM 210600Z NIL=
METAR OINK 210600Z NIL=
METAR TETC 210600Z NIL=
METAR ZAZB 210600Z NIL=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
99366
2017-08-21 06:00:00.0
SMIR40 OIII 210600
AAXX 21061
40751 12960 00101 10295 20027 38466 40057 57002 60001 333 30019 51331 70000 555 10151 29018=
40752 12960 02003 10288 20085 38722 40071 50001 60001 333 30017 51231 70000 555 10170 29028=
40754 12960 12004 10302 20040 38817 40058 55000 60001 81030 333
30021 51221 70000 81360 555 10160 29019=
40755 12962 00000 10213 20030 37625 40071 54000 60001 333 30010 50931 70000 555 10115 29030=
40756 12970 00501 10246 20022 38061 40073 57017 60003 333 30007 50881 70000 555 10128 29023=
40777 12960 01206 10303 20034 39020 40068 50001 60001 333 30023
51251 70000 555 10159 29018=
88125 NIL=
99320 16/// /2002 10296 20075 38706 40085 51001 60001 333 3//// 5//// 70000 555 10169 29025=
99321 12960 12101 10263 20084 38152 40029 58006 60001 81030 333 30011 50841 70000 555 10158 29032=
99331 16/// /1803 10295 20042 38594 40061 58001 60001 333 3/022 5//// 70000 555 10156 29020=
99366 16/// /2102 10266 20052 38183 40072 58003 60001 90600 333 3//// 59999990101 70000 555 10147 29026=
99369 12965 23002 10255 20056 37998 40058 57005 60003 82030 333 30014 51101 70000 82360 555 10143 29028=
99370 12970 02802 10165 21030 37159 40069 53001 60003 333 30004 70000 555 10073 29026=
99373 16/// /1601 10297 20068 38751 40087 50001 60001 333 3//// 5//// 70000 555 10158 29024=
99375 12960 11803 10295 20115 38836 40052 58001 60003 81030 333 30017 51151 70000 81360 555 10185 29033=
99396 12960 01503 10281 20031 38409 40067 58002 60001 333 30016 51241 70000 555 10146 29020=
99406 12960 00902 10292 20103 39021 40050 50000 60003 333 30016 50901 70000 555 10180 29031=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
QOQK
2017-08-21 06:00:00.0
SAIR38 OIII 210600
METAR CHSB 210600Z NIL=
METAR CHSR 210600Z NIL=
METAR CHSS 210600Z NIL=
METAR ESEE 210600Z NIL=
METAR ESEF 210600Z NIL=
METAR ESEI 210600Z NIL=
METAR ESEM 210600Z NIL=
METAR ESEO 210600Z NIL=
METAR ESER 210600Z NIL=
METAR ESEV 210600Z NIL=
METAR ESEZ 210600Z NIL=
METAR FAEI 210600Z NIL=
METAR ILIB 210550Z AUTO 35017KT //// // ////// 37/M09 Q////=
METAR ILIL 210600Z NIL=
METAR ILIS 210600Z NIL=
METAR KEKE 210600Z NIL=
METAR KHAD 210600Z NIL=
METAR KHAL 210600Z NIL=
METAR KHAN 210600Z NIL=
METAR KHAO 210600Z NIL=
METAR KHAQ 210600Z NIL=
METAR KHAT 210600Z NIL=
METAR KHAU 210600Z NIL=
METAR KHAZ 210600Z NIL=
METAR KHSR 210600Z NIL=
METAR LOKK 210600Z NIL=
METAR LOKU 210600Z NIL=
METAR LOKZ 210550Z AUTO 09010KT //// // ////// 30/12 Q1021=
METAR MAAD 210600Z NIL=
METAR MAAH 210600Z NIL=
METAR MAAK 210600Z NIL=
METAR MAAS 210600Z NIL=
METAR QOQK 210600Z AUTO 31006KT //// // ///// 28/00 Q1006=
METAR OIMZ 210600Z NIL=
METAR OIYM 210600Z NIL=
METAR YAYD 210600Z NIL=
METAR YAYP 210600Z NIL=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
OSDI
2017-08-21 06:19:00.0
FTIR42 OIII 210619
TAF OMDB 210459Z 2106/2212 20009KT 8000 NSC BECMG 2108/2110 35012KT
BECMG 2115/2117 09005KT BECMG 2208/2210 33012KT=
TAF OMSJ 210459Z 2106/2212 18009KT 8000 NSC BECMG 2109/2111 35013KT
BECMG 2115/2117 09005KT BECMG 2208/2210 33012KT=
TAF OKBK 210445Z 2106/2212 34012KT 7000 NSC TEMPO 2106/2118 VRB03KT=
TAF OBBI 210500Z 2106/2212 08008KT 7000 NSC TEMPO 2109/2212 4000 HZ=
TAF OTBD 210504Z 2106/2212 08008KT 8000 NSC
PROB30 TEMPO 2106/2110 -RA FEW025 SCT120
PROB30 TEMPO 2122/2203 5000 HZ=
TAF OEJN 210400Z 2106/2212 27005G15KT 7000 FEW040
TEMPO 2112/2118 VRB20KT 3500 BLDU TS FEW035CB SCT040=
TAF OERK 210400Z 2106/2212 03005G15KT 6000 SCT040
TEMPO 2106/2112 3000 BLDU=
TAF OEMA 210400Z 2106/2212 09005G15KT 7000 FEW045
TEMPO 2112/2118 VRB20KT 3500 BLDU TS FEW040CB SCT045=
TAF OEDF 210300Z 2106/2212 10012KT 7000 NSC
BECMG 2118/2120 12007KT=
TAF OETF 210400Z 2106/2124 09014KT 6000 SCT030
BECMG 2112/2114 28010G20KT
TEMPO 2112/2118 3000 BLDU TSRA FEW025CB BKN080=
TAF OSDI 2106/2212 VRB03KT CAVOK
TEMPO 2109/2118 22015G25KT 9999 FEW030=
TAF LTBA 210440Z 2106/2212 01009KT 9999 SCT030 BKN100
TEMPO 2106/2110 -SHRA BKN020 BKN090
TEMPO 2110/2113 -SHRA FEW020CB BKN030
TEMPO 2206/2210 -TSRA FEW020CB BKN030
TEMPO 2210/2212 02015G27KT -TSRA FEW020CB BKN030=
TAF LTAC 210440Z 2106/2206 VRB02KT 9999 SCT040 BKN100
TEMPO 2109/2111 -SHRA BKN030 BKN090
TEMPO 2112/2116 27015KT -TSRA FEW025CB BKN030=
زمان خطا دارد
تهران
ARAN
2017-08-21 07:00:00.0
SAIR36 OIII 210700
METAR ALKT 210651Z 25002KT CAVOK 29/08 Q1019=
METAR ARAB 210650Z 06004KT 9999 FEW035 31/21 Q1011=
METAR ARAF 210650Z AUTO 12004KT //// // ////// 28/15 Q1017=
METAR ARAN 210700Z AUTO 07022KT //// // ///// 24/10 Q1005=
METAR ARAS 210650Z 00000KT CAVOK 26/09 Q1017=
METAR AZTB 210700Z 00000KT CAVOK 32/13 Q1016=
METAR AZTE 210650Z 12006KT CAVOK 31/08 Q1010=
METAR AZTH 210700Z 24006KT CAVOK 25/10 Q1018=
METAR AZTL 210700Z 24004KT CAVOK 30/11 Q1015=
METAR AZTM 210650Z 34004KT CAVOK 27/12 Q1019=
METAR AZTO 210700Z 21008KT 9999 FEW030 27/09 Q1022=
METAR AZTV 210650Z 07006KT CAVOK 23/13 Q1019=
METAR AZUG 210650Z 00000KT CAVOK 28/16 Q1015=
METAR AZUN 210650Z 00000KT CAVOK 29/15 Q1016=
METAR GHGA 210656Z 35004KT 9999 FEW040 26/07 Q1022=
METAR GHGM 210650Z 28002KT CAVOK 29/09 Q1018=
METAR GIRD 210650Z AUTO 35006KT //// // ////// 25/17 Q1019=
METAR GIRK 210651Z 00000KT 9999 FEW020TCU 31/24 Q1011=
METAR GIRL 210700Z 33004KT 9999 FEW030 31/23 Q1011=
METAR GIRO 210651Z 04004KT CAVOK 26/21 Q1019=
METAR GIRR 210651Z 12006KT 9999 FEW020 SCT090 32/24 Q1009=
METAR GIRT 210652Z 06004KT 9999 SCT030TCU 31/25 Q1009=
METAR GIRU 210654Z 01004KT CAVOK 30/24 Q1015=
METAR GOGA 210700Z 31006KT CAVOK 33/18 Q1013=
METAR GOGB 210700Z 28006KT 9999 FEW030 32/24 Q1011=
METAR KHBJ 210651Z 11006KT CAVOK 29/01 Q1018=
METAR KHBM 210651Z 11012KT CAVOK 31/M02 Q1014=
METAR KHBS 210651Z 09010KT CAVOK 29/M01 Q1018=
METAR KORA 210652Z 25006KT CAVOK 31/00 Q1017=
METAR MASB 210700Z 30006KT CAVOK 31/25 Q1010=
METAR MASG 210700Z 03006KT CAVOK 33/22 Q1009=
METAR MASM 210700Z 00000KT 9999 FEW027 32/26 Q1009=
METAR OINK 210700Z 00000KT 9999 FEW035 36/18 Q1008=
METAR TETC 210650Z AUTO 20004KT //// // ////// 31/06 Q1017=
METAR ZAZB 210700Z 06004KT CAVOK 30/19 Q1011=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
QOQK
2017-08-21 07:00:00.0
SAIR38 OIII 210700
METAR CHSB 210650Z 03006KT 9999 FEW040 SCT090 27/M01 Q1026=
METAR CHSR 210650Z 14004KT 9999 SCT045 BKN100 29/00 Q1020=
METAR CHSS 210650Z 23004KT 9999 SCT035 SCT100 26/02 Q1023=
METAR ESEE 210700Z 00000KT CAVOK 29/02 Q1020=
METAR ESEF 210700Z 07004KT 9999 FEW040 SCT100 23/M00 Q1021=
METAR ESEI 210700Z 18004KT 9999 FEW040 SCT100 25/M02 Q1027=
METAR ESEM 210700Z 13008KT CAVOK 26/01 Q1018=
METAR ESEO 210700Z 36006KT CAVOK 26/00 Q1024=
METAR ESER 210700Z 12006KT 9999 FEW040TCU SCT080 29/M00 Q1020=
METAR ESEV 210700Z 00000KT CAVOK 29/M03 Q1013=
METAR ESEZ 210700Z 21006KT 9999 FEW040 SCT100 28/10 Q1020=
METAR FAEI 210700Z 05004KT CAVOK 25/M01 Q1024=
METAR ILIB 210700Z 34019KT CAVOK 38/M09 Q1007=
METAR ILIL 210700Z 14004KT CAVOK 36/06 Q1011=
METAR ILIS 210700Z 18010KT CAVOK 33/M02 Q1014=
METAR KEKE 210650Z 19004KT CAVOK 38/04 Q1007=
METAR KHAD 210700Z 15006KT 9999 SCT040 32/04 Q1014=
METAR KHAL 210700Z 00000KT 8000 NSC 40/14 Q1004=
METAR KHAN 210700Z 14006KT CAVOK 38/28 Q0998=
METAR KHAO 210700Z 32014KT CAVOK 42/M00 Q1002=
METAR KHAQ 210700Z 28004KT 7000 NSC 40/22 Q0999=
METAR KHAT 210652Z 22006KT 7000 NSC 39/24 Q1003=
METAR KHAU 210656Z 17004KT 7000 NSC 41/22 Q1000=
METAR KHAZ 210653Z 00000KT CAVOK 40/07 Q1010=
METAR KHSR 210700Z 00000KT CAVOK 24/M02 Q1017=
METAR LOKK 210650Z 33004KT CAVOK 33/02 Q1013=
METAR LOKU 210650Z 01004KT CAVOK 32/04 Q1013=
METAR LOKZ 210650Z AUTO 15004KT //// // ////// 30/11 Q1019=
METAR MAAD 210700Z 34008KT CAVOK 31/04 Q1016=
METAR MAAH 210700Z 15010KT CAVOK 30/07 Q1021=
METAR MAAK 210700Z 05010KT CAVOK 29/03 Q1020=
METAR MAAS 210700Z 00000KT 6000 NSC 27/12 Q1023=
METAR QOQK 210700Z AUTO 26006KT //// // ///// 30/00 Q1005=
METAR OIMZ 210700Z NIL=
METAR OIYM 210650Z 02006KT CAVOK 30/M05 Q1017=
METAR YAYD 210650Z 02006KT CAVOK 33/00 Q1013=
METAR YAYP 210650Z AUTO 33008KT //// // ////// 30/M03 Q1017=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
زنجان
99298
2017-08-21 06:00:00.0
SMIR40 OITZ 210600
AAXX 21061
40715 12960 03302 10282 20152 38710 40035 58001 60001 333 30017 51001 70000 555 10198 29045=
40729 12962 01004 10280 20102 38350 40044 53001 60001 333 30014 50801 70000 555 10172 29033=
40730 12660 11003 10264 20076 38427 40052 52004 60001 81100 333 30013 51221 70000 81835 555 10156 29030=
40733 12960 01607 10250 20057 38117 40049 56003 60001 333 30019 51511 70000 555 10142 29029=
88118 12960 01309 10272 20053 38354 40034 58001 60003 333 30017 51151 70000 555 10150 29025=
99298 12960 11202 10282 20195 39401 40080 58003 60003 80002 333
30021 50921 70000 81068 555 10224 29059
99334 12960 01505 10260 20061 38247 40051 50001 60001 333 30011 50901 70000 555 10148 29028=
99335 NIL=
مساوي آخر پيام ذکر نشده است که دو گروه بعدي را به جاي ماکزيمم باد و باد گاستي گرفته