انتخاب استان
 • All
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چارمحال بختیاری
 • خراسان جتوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوجستان
 • فارس
 • قزوین
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهگيلويه بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • متفرقه
 • مرکزی
 • نیروی هوایی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
ساعت گذشتهنمایش خطاهای
مجموع خطاهای دریافتی 2
pp1pp
لیست خطاهای دریافتی طی 3 ساعت گذشته از 2018-07-19 04:10:18.0 تا 2018-07-19 07:10:18.0
نام استان
کد ایستگاه
تاریخ پیام
متن پیام
خطای اتفاق افتاده
pp1pp
تهران
KHAD
2018-07-19 05:00:00.0
SAIR38 OIII 190500
METAR CHSB 190450Z 28002KT 9999 SCT040 27/M01 Q1021=
METAR CHSR 190451Z 26004KT CAVOK 30/03 Q1015=
METAR CHSP 190450Z 26002KT 9999 FEW035 SCT090 26/06 Q1017=
METAR CHSS 190450Z 26004KT 9999 FEW035 29/02 Q1017=
METAR ESEE 190500Z 00000KT 9999 FEW040 BKN100 29/04 Q1013=
METAR ESEF 190500Z 00000KT 9999 SCT035 SCT100 24/M03 Q1017=
METAR ESEI 190500Z 00000KT CAVOK 26/M04 Q1022=
METAR ESEM 190500Z 00000KT CAVOK 27/M01 Q1013=
METAR ESEO 190500Z 33006KT CAVOK 26/M02 Q1019=
METAR ESER 190500Z 20004KT 9999 BKN045 33/M01 Q1014=
METAR ESEV 190500Z AUTO VRB02KT //// // ////// 34/M05 Q1007=
METAR ESEZ 190500Z 00000KT 9999 SCT040 BKN100 29/06 Q1014=
METAR FAEI 190500Z 00000KT CAVOK 28/01 Q1020=
METAR ILIB 190500Z 00000KT CAVOK 37/02 Q1003=
METAR ILIL 190500Z 06006KT 9999 SCT040 31/05 Q1005=
METAR ILIS 190500Z 03004KT CAVOK 30/09 Q1009=
METAR KEKE 190453Z 10004KT CAVOK 34/09 Q1002=
METAR KHAD 190500Z 190448Z 14006KT CAVOK 31/07 Q1009=
METAR KHAL 190500Z 00000KT CAVOK 41/10 Q1001=
METAR KHAN 190500Z 29006KT 8000 NSC 34/16 Q0995=
METAR KHAO 190500Z 09004KT CAVOK 39/10 Q0998=
METAR KHAQ 190500Z 14008KT CAVOK 34/08 Q0996=
METAR KHAT 190450Z 14004KT 8000 NSC 37/13 Q0996=
METAR KHAU 190450Z 16002KT 9999 FEW040 36/14 Q0996=
METAR KHAZ 190450Z 03002KT CAVOK 38/07 Q0997=
METAR KHSR 190500Z 03014KT CAVOK 28/02 Q1014=
METAR LOKK 190500Z NIL=
METAR LOKU 190500Z NIL=
METAR LOKZ 190500Z AUTO VRB02KT //// // ////// 30/03 Q1002=
METAR MAAD 190500Z 15008KT CAVOK 33/M06 Q1012=
METAR MAAH 190500Z 17012KT 8000 FEW040 31/08 Q1016=
METAR MAAK 190500Z 36004KT CAVOK 29/00 Q1016=
METAR MAAS 190452Z 20006KT 8000 NSC 29/01 Q1014=
METAR QOQK 190500Z AUTO 08009KT //// // ////// 32/02 Q1013=
METAR OIMZ 190500Z NIL=
METAR OIYM 190450Z 06006KT CAVOK 32/M03 Q1011=
METAR YAYD 190500Z AUTO VRB00KT //// // ////// 36/M04 Q1007=
METAR YAYP 190500Z AUTO 15005KT //// // ////// 34/M03 Q1011=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
OERK
2018-07-19 05:00:00.0
FTIR42 OIII 190500 TAF OEJN 190500Z 1906/2012 27013KT CAVOK BECMG 1918/1920 VRB03KT= TAF OEMA 190500Z 1906/2012 28010G20KT 7000 FEW045 TEMPO 1910/1916 4000 DU BLDU BECMG 1920/1922 VRB03KT= TAF OETF 190500Z 1906/1924 29010G20KT 9999 FEW030 TEMPO 1911/1918 6000 TSRA FEW025CB SCT030= TAF OERK 190500Z 1906/2012 31010G20KT 7000 NSC TEMPO 1906/1916 4000 DU BLDU= TAF UJTB=NIL TAF LTBJ 190440Z 1906/2006 35014KT CAVOK BECMG 1906/1909 FEW030 TEMPO 1912/1916 35017G28KT BECMG 1918/1921 VRB02KT CAVOK= TAF LTAI 190440Z 1906/2006 VRB02KT CAVOK BECMG 1906/1910 18012KT SCT030 PROB40 1912/1916 FEW020CB BECMG 1916/1920 VRB02KT BECMG 1920/1924 CAVOK= TAF LTFC 190440Z 1906/2006 VRB02KT 9999 SCT035 BECMG 1907/1911 SCT025TCU BECMG 1911/1914 32012KT BECMG 1917/1921 VRB02KT BECMG 1921/1924 CAVOK= TAF COR LTFJ 190440Z 1906/2006 24013KT 9999 SCT035 BKN090 PROB40 TEMPO 1910/1914 -TSRA FEW020CB BKN030 PROB40 TEMPO 1915/1919 -SHRA SCT018CB BKN030 BECMG 1917/1920 VRB02KT= TAF LTBA 190440Z 1906/2012 33012KT 9999 SCT033 BKN100 TEMPO 1906/1910 -SHRA FEW025CB BKN030 PROB40 TEMPO 1909/1912 -TSRA SCT020CB BKN025 PROB40 1913/1917 -TSRA FEW020CB BKN030 BECMG 1916/1919 VRB02KT CAVOK BECMG 1922/2001 SCT035 BKN080 TEMPO 2000/2004 -SHRA FEW025CB BKN032 BECMG 2002/2006 32012KT TEMPO 2006/2010 -TSRA FEW020CB BKN030= TAF LTAC 190440Z 1906/2006 VRB02KT 9999 SCT040 TEMPO 1913/1917 25015G25KT -TSRA FEW025CB BKN030 BECMG 1919/1921 CAVOK=
حرف يا عدد غير قابل انتظار