انتخاب استان
 • All
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چارمحال بختیاری
 • خراسان جتوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوجستان
 • فارس
 • قزوین
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهگيلويه بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • متفرقه
 • مرکزی
 • نیروی هوایی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
ساعت گذشتهنمایش خطاهای
مجموع خطاهای دریافتی 6
pp1pp
لیست خطاهای دریافتی طی 3 ساعت گذشته از 2018-11-15 01:13:48.0 تا 2018-11-15 04:13:48.0
نام استان
کد ایستگاه
تاریخ پیام
متن پیام
خطای اتفاق افتاده
pp1pp
تهران
ILIB
2018-11-15 02:00:00.0
SAIR38 OIII 150200
METAR CHSB 150151Z AUTO 25012KT //// // ////// 09/01 Q1021=
METAR CHSR 150150Z AUTO 15006KT //// // ////// 10/05 Q1019=
METAR CHSP 150200Z AUTO VRB02KT //// // ////// 06/06 Q1020=
METAR CHSS 150200Z AUTO 09006KT //// // ////// 07/03 Q1019=
METAR ESEE 150200Z NIL=
METAR ESEF 150200Z NIL=
METAR ESEI 150200Z NIL=
METAR ESEM 150200Z NIL=
METAR ESEO 150200Z NIL=
METAR ESER 150200Z NIL=
METAR ESEV 150200Z AUTO 09009KT //// // ////// 09/03 Q1013=
METAR ESEZ 150200Z AUTO VRB00KT //// // ////// 07/05 Q1018=
METAR FAEI 150200Z NIL=
METAR ILIB 150200Z AUTO VRB00KT //// // ////// 12// Q1013=
METAR ILIL 150150Z AUTO 17002KT //// // ////// 11/10 Q1015=
METAR ILIS 150200Z NIL=
METAR KEKE 150150Z AUTO 11012KT //// // ////// 12/08 Q1012=
METAR KHAD 150200Z NIL=
METAR KHAL 150200Z NIL=
METAR KHAN 150200Z NIL=
METAR KHAO 150200Z NIL=
METAR KHAQ 150200Z NIL=
METAR KHAT 150200Z NIL=
METAR KHAU 150200Z NIL=
METAR KHAZ 150200Z NIL=
METAR KHSR 150200Z NIL=
METAR LOKK 150200Z AUTO 11005KT //// // ////// 09/09 Q1017=
METAR LOKU 150200Z NIL=
METAR LOKZ 150200Z AUTO 31004KT //// // ////// 01/00 Q1005=
METAR MAAD 150200Z NIL=
METAR MAAH 150200Z NIL=
METAR MAAK 150200Z NIL=
METAR MAAS 150200Z AUTO 17009KT //// // ////// 04/02 Q1024=
METAR QOQK 150200Z AUTO 30005KT //// // ////// 05/05 Q1020=
METAR OIMZ 150200Z NIL=
METAR OIYM 150200Z AUTO VRB00KT //// // ////// 09/03 Q1023=
METAR YAYD 150200Z AUTO 15006KT //// // ////// 09/M02 Q1015=
METAR YAYP 150150Z AUTO 00000KT //// // ////// 08/02 Q1020=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
OISS
2018-11-15 02:00:00.0
SAIR34 OIII 150200
METAR BUBE 150200Z NIL=
METAR CHSK 150153Z 16006KT 6000 SHRA FEW025CB SCT030 OVC070 02/01
Q1023=
METAR CHSV 150150Z 00000KT 9999 FEW030CB SCT035 OVC090 11/06 Q1014=
METAR ESEA 150200Z 00000KT 8000 FEW040 OVC100 09/05 Q1018=
METAR ESEN 150200Z 36004KT 9999 SCT040 OVC100 08/04 Q1018=
METAR ESEQ 150200Z 00000KT 9999 SCT040 BKN100 07/06 Q1017=
METAR ESES 150200Z NIL=
METAR FASL 150200Z NIL=
METAR FSSA 150200Z NIL=
METAR GIRJ 150200Z NIL=
METAR ILIA 150150Z AUTO 09002KT //// // ////// 12/12 Q1012=
METAR ILID 150200Z 00000KT 9999 SCT040 OVC080 15/13 Q1015=
METAR KEBA 150150Z 27004KT CAVOK 13/03 Q1019=
METAR KEKB 150150Z 00000KT CAVOK 05/02 Q1025=
METAR KEKH 150200Z NIL=
METAR KEKI 150150Z 12010KT 9999 SCT040 BKN100 13/02 Q1021=
METAR KEKS 150151Z 21008KT 9999 FEW035CB SCT040 OVC080 07/06 Q1019=
METAR KEKT 150200Z NIL=
METAR KHAB 150150Z 14008KT 6000 FEW030CB SCT040 OVC100 18/18 Q1012=
METAR KHAE 150200Z 13004KT 7000 RA FEW030CB SCT035 OVC080 17/15
Q1016=
METAR KHAS 150152Z 03004KT 9999 FEW035CB SCT040 OVC080 16/15 Q1013=
METAR KHMA 150200Z 00000KT CAVOK 05/M03 Q1021=
METAR KHMI 150150Z AUTO 22004KT //// // ////// M01/M03 Q1025=
METAR KHMJ 150150Z 00000KT CAVOK 01/M04 Q1024=
METAR KHMK 150150Z AUTO 10004KT //// // ////// 03/M06 Q1023=
METAR KHMT 150200Z AUTO 00000KT //// // ////// 06/01 Q1023=
METAR KHMC 150200Z AUTO 14008KT //// // ////// 07/M03 Q1023=
METAR KHML 150200Z AUTO VRB00KT //// // ////// 03/M02 Q1020=
METAR KMDA 150200Z NIL=
METAR KOYD 150200Z NIL=
METAR OIAA 150200Z 14004KT 6000 SCT015 SCT030CB OVC080 20/18 Q1012=
METAR OIAD 150200Z NIL=
METAR OIAG 150150Z 14010KT 9999 FEW035CB BKN040 18/16 Q1014 RESH=
METAR OIAH 150200Z 10004KT 3000 RA FEW035CB SCT040 OVC090 14/13
Q1019=
METAR OIAI 150152Z 15006KT 9999 SCT035 OVC090 18/14 Q1013=
METAR OIAJ 150200Z NIL=
METAR OIAM 150200Z 12006KT 9999 SCT035CB SCT040 OVC100 18/17 Q1012=
METAR OIAR 150200Z NIL=
METAR OIAW 150200Z 18008KT 9999 FEW030CB SCT035 BKN090 18/16 Q1012=
METAR OIBQ 150200Z NIL=
METAR OIFM 150200Z 10004KT 3000 BR SCT040 BKN100 07/05 Q1017 A3005=
METAR OIFS 150150Z 06006KT 9999 SCT035 SCT080 06/05 Q1019=
METAR OIKE 150200Z NIL=
METAR OIKK 150150Z 11004KT 9999 FEW040 BKN200 07/M01 Q1022 A3021=
METAR OIMB 150200Z 08004KT CAVOK 05/M03 Q1021=
METAR OISA 150200Z 13004KT 9999 FEW035CB SCT040 OVC100 09/06 Q1021
RESH=
METAR OISS 150150Z 18004T 5000 RA FEW015 SCT035 OVC070 10/10
Q1022 A3019=
METAR OISY 150200Z 00000KT 1000 +RA SCT030CB BKN035 OVC070 06/06
Q1022=
METAR OIYY 150150Z 21004KT 9999 BKN090 BKN190 11/M02 Q1020=
METAR OIZB 150200Z 34006KT CAVOK 07/M06 Q1023=
METAR YAYA 150150Z AUTO 08010KT //// // ////// 12/M02 Q1017=
METAR YAYB 150150Z AUTO 00000KT //// // ////// 13/03 Q1019=
METAR YAYG 150150Z AUTO 07002KT //// // ////// 07/05 Q1018=
METAR YAYM 150150Z AUTO 19006KT //// // ////// 14/06 Q1020=
اشکال در ساختار پیام یا گروه
تهران
OIKO
2018-11-15 03:00:00.0
SAIR35 OIII 150300
METAR BUBB 150300Z NIL=
METAR BUBD 150300Z NIL=
METAR FASA 150300Z NIL=
METAR FASN 150300Z NIL=
METAR HAHT 150250Z AUTO 13006KT //// // ////// 07/05 Q1018=
METAR HOBH 150300Z NIL=
METAR MAAM 150300Z NIL=
METAR OIBA 150300Z 08006KT 9999 FEW025 26/22 Q1012=
METAR OIBB 150256Z 05010KT 9999 SCT040 BKN100 19/14 Q1013 A2994=
METAR OIBJ 150250Z 16004KT 9999 FEW040 SCT200 15/13 Q1018=
METAR OIBK 150300Z 07008KT CAVOK 24/20 Q1013=
METAR OIBL 150300Z 06006KT 8000 NSC 22/16 Q1014=
METAR OIBP 150250Z 12004KT 9999 SCT035 20/14 Q1012=
METAR OIBS 150300Z 07012KT CAVOK 28/20 Q1013=
METAR OIBV 150300Z NIL=
METAR COR OIIP 150300Z 12008KT 4000 RA FEW025 SCT035 OVC080 06/04
Q1020=
METAR OIKB 150300Z 34004KT CAVOK 17/10 Q1014 A2996 NOSIG=
METAR OIKV 150300Z NIL=
METAR OIKO 10346 20180 30086 40013 83 AC:MIRSHEKARI B:MAHJOURI=
METAR OIKQ 150300Z 06004KT 5000 HZ NSC 20/16 Q1014=
METAR OIKW 150300Z NIL=
METAR OIKY 150300Z NIL=
METAR OIMS 150300Z NIL=
METAR OINE 150300Z 00000KT 5000 BR NSC 09/07 Q1019=
METAR OINZ 150300Z 18002KT 3500 BR SCT030 OVC090 13/12 Q1020=
METAR OISF 150250Z 00000KT 9999 FEW035CB FEW040 SCT100 11/07 Q1018=
METAR OISH 150300Z NIL=
METAR OISK 150300Z NIL=
METAR OISL 150250Z 00000KT CAVOK 12/10 Q1017=
METAR OISR 150250Z 00000KT CAVOK 13/10 Q1016=
METAR OITK 150300Z NIL=
METAR OITL 150250Z 08008KT 0100 R15/0400D R33/0800N FG VV002 03/03
Q1017=
METAR OITZ 150250Z 11014KT 9999 FEW030CB SCT035 SCT090 04/02 Q1018=
METAR OIZC 150300Z NIL=
METAR OIZH 150300Z 16004KT CAVOK 05/M05 Q1023 A3023=
METAR OIZI 150300Z 08004KT CAVOK 16/01 Q1019=
METAR OIZJ 150250Z 07004KT 6000 NSC 24/12 Q1014=
METAR OIZK 150300Z NIL=
METAR OIZS 150300Z NIL=
METAR QOQS 150300Z AUTO 01004KT //// // ////// 05/05 Q1019=
METAR SYZC 150300Z 00000KT CAVOK 23/19 Q1015=
METAR SYZN 150300Z NIL=
زمان خطا دارد
فارس
99612
2018-11-15 03:00:00.0
SIIR41 OISS 150300
AAXX 15031
99612 41557 82806 10116 20102 38678 40128 53018 78082 8792/ 333
20312 83930 84635 88558 555 10108 29091 66666 00132 10116 20168
30176 50190 90238=
Tmin>T
فارس
99612
2018-11-15 03:00:00.0
SIIR41 OISS 150300 RRA
AAXX 15031
99612 41557 82806 10116 20102 38678 40128 53018 78082 8792/ 333
20312 83930 84635 88558 555 10108 29091 66666 00132 10116 20168
30176 50190 90238=
Tmin>T
همدان
99422
2018-11-15 03:00:00.0
SIIR41 OIHH 150300
AAXX 15031
40768 41658 81602 10048 20043 38245 40151 53003 71022 8632/ 333 20047 82935 84640 88459 555 10045 29096 66666 00070 10056 20088 30116 50126 90158=
40775 41560 81604 10051 20026 38236 40167 53017 70262 8632/ 333 20050 81930 85635 88458 555 10040 29084 66666 00062 10080 20090 30104 50138 90174=
40886 41558 81304 10069 20045 38210 40141 53005 72586 8632/ 333 20064 82930 84635 88459 555 10058 29085 66666 00082 10092 20111 30120 50139 90167=
99380 NIL=
99384 41540 81309 10060 20048 38321 40158 52016 76186 8532/ 333 20058 82930 85640 88559 555 10054 29092 66666 00084 10094 20114 30128 50144 90180=
99385 41560 81304 10031 20016 38206 40195 53007 70266 8532/ 333
20028 82930 83635 88459 555 10025 29090 66666 00048 10065 20086
30088 50114 90142=
99387 42660 80810 10038 20027 38365 40183 53003 8442/ 333 20035 84640 88459 555 10033 29093 66666 00085 10091 20108 30121 50132 90147=
99388 46/// /1901 10050 20045 38355 40171 50000 333 20048 555 10048 29097 66666 00074 10085 20099 30114 50136 9////=
99422 46/// /1802 10026 20022 38468 40197 55003 333 20045 555
10024 29097 66666 00144 10137 20122 30116 5//// 9////=
Tmin>T